HomePolityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej niezastapieni.org („Strona”), Fundacja Edukacja z Wartościami z siedzibą Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000518975 (dalej zwana: Fundacją) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Strony internetowej przez Fundację. Fundacja zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Strony internetowej są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Fundacja zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez Stronę internetową.

pkt § 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

pkt § 2

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1.1). w celu realizacji obsługi procesu dokonywania Darowizn (wpłat online);

1.2). w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę Newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego, w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;

1.3) w celu obsługi reklamacji na działanie Strony;

1.4) w celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników – przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Fundacja przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celach:

2.1) archiwalnych;

2.2) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2.3) rozliczeniowymi (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości) – przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

pkt § 3

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

pkt § 4

Witryna niezastapieni.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

pkt § 5

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Strony, tj. dokonuje Darowizny. W tym wypadku nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania Darowizny.

W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

pkt § 6

Fundacja nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PayPal (Europe) którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania Darowizny.

Fundacja jest obowiązana również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Udostępniając dane Użytkowników Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

pkt § 7

Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

1.2) adres e-mail;

1.3) miejscowość;

1.4) numer telefonu(w przypadku zadeklarowania stałego wsparcia, czyli regularnych Darowizn).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania Darowizny.

pkt § 8

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;

1.2) żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

1.3) żądania usunięcia danych;

1.4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

1.5) żądania przeniesienia danych osobowych;

1.6) sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.

Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@niezastapieni.org

pkt § 9

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Fundacja przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

Dla celów statutowych Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

pkt § 10

Fundacja podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Fundacja stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

pkt § 11

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Fundację, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawiki 2, 00-193 Warszawa.

Z Fundacją Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail: fundacja@ezw.edu.pl lub info@niezastapieni.org . W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt drogą mailową: fundacja@ezw.edu.pl lub info@niezastapieni.org.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154A
02 – 797 Warszawa

Social Media

© 2024 · Niezastapieni · wszelkie prawa zastrzeżone.

Create by WhiteNight

Napisz do nas

  Zapisz się do newslettera!

   Imię i Nazwisko
   Twój adres e-mail

   Zapisz się do newslettera!

    Imię i Nazwisko
    Twój adres e-mail

    Zostań Partnerem Strategicznym