info@niezastapieni.org

Zabezpieczenie dziecka przez Policje w trakcie interwencji.

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

Art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka brzmi

Właśnie ten zapis konwencji praw dziecka powinien zawsze przyświecać nam wszystkim , kiedy dzieciom dziej się źle, lub ich życie lub zdrowie jest zagrożone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zabezpieczenia dziecka a co za tym idzie, zabranie go od z rodziny biologicznej może dojść w następujących sytuacjach:

  1. Przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego.
  2. Odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
  3. W sytuacjach kryzysowych podczas interwencji Policji

W tym artykule chcemy skupić się na ostatnim punkcie. W czasie codziennej służby policji może dochodzić do sytuacji zabezpieczenia dziecka podczas interwencji Policji w sytuacjach wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki. Do sytuacji takich możemy zaliczyć:

– kiedy dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym przemocy w rodzinie,

– kiedy dzieci, jako uczestnicy sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu w inny sposób (np. libacji alkoholowej, kłótni rodziców).

Najczęściej interwencja Policji ma miejsce w sytuacji, kiedy rodzice będąc w stanie upojenia alkoholowego nie są w stanie sprawować prawidłowej pieczy nad dzieckiem.

W sytuacji, kiedy dziecko musi zostać zabrane od rodziny biologicznej i umieszczone w bezpiecznym miejscu.  Na Policji ciąży obowiązek umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Interwencja w trybie art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, może być również podjęta przez Policję na podstawie informacji przekazanej przez kuratora sądowego. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy np. z uwagi na porę dnia nie mógł on skontaktować się z sędzią rodzinnym, aby ten po wysłuchaniu relacji kuratora mógł wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia, w tym o umieszczeniu dziecka w jednostce systemu pieczy zastępczej.
Policjant podejmujący interwencję na żądanie kuratora sądowego ma prawo oczekiwać, że kurator udzieli mu niezbędnej pomocy w zakresie chociażby wskazania placówki pieczy zastępczej, do której należy przewieźć dziecko.

Należy pamiętać, że podczas takich interwencji najważniejszy jest interes dziecka i zabezpieczenie jego dobra. Dlatego też we wspomnianych sytuacjach od osób biorących udział w interwencji oczekuje się, że będą starali się uspokoić dziecko, wytłumaczyć mu, co się stało zrozumiałym dla jego wieku i rozwoju językiem, upewnić je, że jest pod dobrą opieką i że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Należy również umożliwić dziecku zabranie z domu ulubionej maskotki. Bardzo ważne jest ustalenie aktualnego stanu zdrowia dziecka i tego, czy nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziecko, które zabierane jest z domu rodzinnego ( nawet, jeśli dzieje się w nim źle i jest krzywdzone) doznaje ogromnego stresu i jest zdezorientowane. Trafiając do rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia zostać zaopiekowanie. Otrzyma tam wsparcie i pomoc w pieszych godzinach i dniach po zabraniu go z domu.

To ważne, aby dzieci mogły trafić w bezpieczne miejsce, w którym będą mogły liczyć na wsparcie i pomoc stałych opiekunów.