info@niezastapieni.org

POMOC INSTYTUCJONALNA dla rodzin zastępczych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM

 1.świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Rodzina zastępcze spokrewnione ( co miesiąc )

 – 785 z Rodziny zastępcze niespokrewnione
– 1189 zł Rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

 a) uczy się i nie osiągnęło 25. roku życia lub
 b) uczy się i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


 2. dodatek na pokrycie zwiększonych
kosztów utrzymania dziecka. – 239 zł
( co miesiąc )

3. Dodatek wychowawczy – 500+. miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc ).

FAKULTATYWNA POMOC NA ZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECKA:

1. dofinansowanie do wypoczynku dziecka- w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie; w danym roku kwoty: nie więcej niż 500 – 600 zł w ciągu roku (wysokość różna w różnych powiatach)

 2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: Pomoc jednorazowa w wysokości od 1000 do 1500 zł – różna wysokość pomocy