info@niezastapieni.org

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja „Edukacja z Wartościami”

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych dzieci i opiekunów prawnych przetwarzanych w ramach projektu Niezastąpieni Rodziny Zastępcze (dalej Niezastąpieni), ujawnionych we wnioskach o dofinansowanie  jest Fundacja „Edukacja z Wartościami” ( dalej Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul.Nowoursynowskiej 154a, 02-797reprezentowana przez Prezesa Fundacji.

Kontakt z administratorem danych:

e-mail: info@niezastapieni.org,  fundacja@ezw.edu.pl  .

Inspektor Ochrony Danych

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Fundacja “Edukacja z Wartościami” w ramch projektu Niezastąpieni przetwarza dane osobowe dzieci i ich opiekunów prawnych takie jak imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego.

Fundacja przetwarza dane w następujących celach:

 1. W celu rozpatrzenia i realizacji wniosku  o dofinansowanie/stypendium

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Powierzenie i udostępnienie danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Fundacja    zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie     obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych     osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, którym Fundacja udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich

Fundacja nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Fundacja będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Fundacja powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej, a także firmy zajmujące się obsługą finansową.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie rozpatrzenia i realizacji wniosku o dofinansowanie/stypendium – przez cały okres udzielania ww. wsparcia, a także po zakończeniu udzielania wsparcia, do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze wspomnianego stosunku prawnego,

oraz w sytuacji wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przez przepisy prawa.

Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą profilowane.