info@niezastapieni.org

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Was pytania.

Rodzina zastępcza – to z założenia czasowa (przejściowa) forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, których rodzice trwale lub czasowo zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Sprawuje ona opiekę nad dzieckiem osobiście, wypełniając swoją funkcję kieruje się dobrem dziecka, szanując jego prawa.

Cechą, która charakteryzuje rodzinę zastępczą jest jest obowiązek współpracy (o ile sąd nie postanowi inaczej) z rodzicami biologicznymi, szczególnie gdy nie są oni całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Sądem.

Rodziną zastępczą może stworzyć zarówno małżeństwo jak i osoba stanu wolnego.

1.Takie osoby nie mogą być pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie mogła być  im ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci. 
2. Korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych
3. Ich stan zdrowia jest dobry i pozwala na opiekę nad dziećmi, ( w trakcie procesu będzie trzeba uzyskać zaświadczenie od  lekarza o stanie zdrowia) .
4. Muszą mieszkać na stałe na terytorium Polski.
5.Posiadają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, tak aby dziecko posiadało przestrzeń dla siebie (zostaną one ocenione  podczas wizyty koordynatora w ich domu ),
6.Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową, muszą posiadać stałe źródło dochodów,
7.Wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika

W momencie podjęcia decyzji, że chcesz zostać rodziną zastępczą musisz  zacząć od kontaktu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W większości powiatów jest  to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), w którym wydzielony jest oddzielny dział organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Przed pierwszą wizytą w PCPR warto zapoznać się z wymogami formalnymi dla osób chcących taką rodziną zostać, które zapisana są w Ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– nie mogą być pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie mogła być  im ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika,

– Korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych,

– Ich stan zdrowia jest dobry i pozwala na opiekę nad dziećmi, ( w trakcie procesu będzie trzeba uzyskać zaświadczenie od  lekarza o stanie zdrowia),

 – Muszą mieszkać na stałe na terytorium Polski

– Posiadają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, tak aby dziecko posiadało przestrzeń dla siebie (zostaną one ocenione  podczas wizyty koordynatora w ich domu )

– Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową, muszą posiadać stałe źródło dochodów.

 

    Na pierwszym spotkaniu w PCPR Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzi z Tobą  wstępny wywiad który pozwoli zorientować się czy rzeczywiście wszystkie wymienione wyżej warunki wypełniasz. 

Pamiętaj aby na to spotkanie zabrać ze sobą Dowód Osobisty, będzie potrzebny do wglądu. 

Jeśli jesteś w związku małżeńskim zabierz ze sobą kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa. 

Osoba stanu wolnego musi zabrać odpis zupełny aktu urodzenia. 

W większości przypadków warto mieć już ze sobą zaświadczenie od lekarza o Twoim stanie zdrowia jak również dokumenty potwierdzające Twoje źródło utrzymania.  

Na pierwszym spotkaniu zostanie umówiona wizyta koordynatora w Twoim domu, podczas której oceni On Twoje warunki mieszkaniowe jak również  to czy dziecko będzie miało przestrzeń do nauki, zabawy czy odpoczynku.

 

    Następnie zostaniesz skierowany na spotkanie z psychologiem który sprawdzi  

Twoją motywację do bycia rodziną zastępczą na podstawie badań oraz rozmów. 

 

Kolejnym krokiem jest szkolenie dla rodzin zastępczych, w miejscu wskazanym przez organizatora pieczy zastępcze. Takie szkolenie może być organizowane na miejscu w PCPR. Choć coraz częściej takie szkolenia organizowane są przez organizacje pozarządowe.  

 

Po zakończeniu wszystkich etapów procesu, na założony przez Ciebie pisemny wniosek otrzymasz zaświadczenie (kwalifikacje), które uprawni Cię do przyjęcia dzieci. W zaświadczeniu tym będzie informacja o wcześniej wybranej formie rodziny zastępczej oraz o wieku i ilości dzieci, jakie mogą kandydaci przyjąć do domu.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. Tak więc, decydując się na zostanie rodziną zastępczą niezawodową, nie może Pani zrezygnować z pracy.

Natomiast gdyby zdecydowała się Pani pełnić funkcję rodziny zastępczej zawodowej, konieczna byłaby rezygnacja z dotychczasowego zajęcia.

Rodzina zastępcza jest formą pieczy zastępczej czasowej, zaś do rodziny adopcyjnej dziecko trafia na stałe (zostanie przysposobione). Rodzina zastępcza przyjmując dziecko nie wie jak długo ono u niej pozostanie. Zdarza się, że dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych, albo po uregulowaniu ich sytuacji prawnej są adoptowane. Bywa i tak, że zostają w rodzinie zastępczej do usamodzielnienia.  

Rodzice adopcyjni są jednocześnie opiekunami prawnymi dziecka. Rodzice zastępczy mogą za zgodą sądy pełnić rolę opiekunów prawnych dziecka, jeśli rodzice biologiczni są pozbawieni praw rodzicielskich. Wtedy rodzina zastępcza może podejmować ważne decyzje np. w kwestiach medycznych. O edukacji dziecka mogą decydować rodzice zastępczy, nawet jeśli nie są opiekunami prawnymi. 

Rodziny adopcyjne wsparcie finansowe, jakie przysługuje wszystkim polskim rodzinom, czyli z programu „500+” i „300+”. 

Natomiast rodziny zastępcze niezawodowa dostają dodatkowo na każde dziecko około 1 tys. zł miesięcznie. 

Rodziny zastępcze powinny dbać o utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi dzieci lub ich dalszymi krewnymi, chyba że sąd postanowił inaczej. Spotkania z rodziną biologiczną można organizować we własnym domu lub w siedzibie MOPS-u.

Rodzicielstwo zastępcze i adopcję sporo różni. Ale obie grupy rodzin mierzą się podczas codziennej opieki nad dziećmi z podobnymi wyzwaniami. Bo do obu trafiają dzieci z bagażem trudnych doświadczeń. Dlatego powinny mieć świadomość, że mogą pojawić się trudności wychowawcze wynikające z traum, doświadczonej przemocy lub uwarunkowań genetycznych.

Rodziny zastępcze można podzielić pod różnymi względami. My przedstawiamy następujący i chyba najprostszy.

Rodzaje rodzin zastępczych: 

Rodzina zastępcza: 

 1. spokrewniona : najczęściej funkcję pełnią najbliżsi krewni dziecka – dziadkowie, wujostwo, zdarza się również, że starsze, pełnoletnie rodzeństwo,
 2. niespokrewniona : zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, z którymi nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa. Osoby takie muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o ich kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 3. zawodowe : są to rodziny, które z tytułu opieki nad dziećmi otrzymują wynagrodzenie. Są to zawsze rodziny niespokrewnione. Najczęściej jest to małżeństwo, chociaż np. przy krótkotrwałej formie opieki jaką jest pogotowie rodzinne, lub przy mniejszej liczbie dzieci, pełnią tę funkcję również osoby stanu wolnego. W przypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jeden z małżonków. Druga osoba zobowiązuje się do świadczenia pomocy w opiece nad dziećmi na warunkach wolontariatu.
  a) zawodowa wielodzietna w takiej rodzinie przebywać może jednocześnie  nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy do takiej rodziny trafia liczne rodzeństwo, wówczas ilość dzieci może być większa.

  b) specjalistyczna: w rodzinie tej przebywają dzieci niedostosowane społecznie lub z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, przez co wymagają specjalistycznej opieki. W takiej rodzinie może wychowywać się jednocześnie nie więcej niż 3 dzieci. 

  c) pogotowie rodzinne: umieszczane są w nim dzieci na pobyt okresowy do momentu unormowania sytuacji rodzinnej dzieci ( nie dłużej niż 12 miesięcy).
  W tym czasie rodzina zastępcza pełniąca rolę pogotowia rodzinnego wspólnie z PCPR-em lub MOPS-em oraz Sądem rodzinnym ma obowiązek wyjaśnić sytuację prawną dziecka, aby mogło ono: 
  – wrócić do rodziny biologicznej 
  – zostać adoptowane 
  – zostać umieszczone w rodzinie zastępczej na dłuższy okres czasu.

  Rodzina zastępcza pełniąca rolę pogotowia może być również “zwykłą” rodziną zastępczą.

  d) rodzinny dom dziecka : jest wyjątkową formą placówki opiekuńczo- wychowawczej, tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci.

Zdarza się że dowiadujemy się o tym że jakieś konkretne dziecko potrzebuje rodziny zastępczej. Nigdy wcześniej nie zastanawialiśmy się nad tym ale na wieść o takim konkretną dziecku czujemy takie poruszenie wewnętrzne i zaczynamy myśleć o tym że może w naszej rodzinie znalazłoby się miejsce właśnie dla takiego dziecka. Jest taka możliwość. 

Musimy  zwrócić się najlepiej na początku do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, najczęściej jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Możemy też zwrócić się do właściwego sądu który rozstrzyga w sprawie losów tego dziecka z wnioskiem o to, że chcemy przyjąć to dziecko do swojej rodziny. 

W podaniu trzeba szczerze napisać o tym że nie przeszłyśmy jeszcze kwalifikacji  i szkolenia. Należy podać powody dla których podjęliśmy taką decyzję. Wówczas jest możliwość  (Ustawa przewiduje taką sytuację ), że będziemy mogli przyjąć to dziecko i zostaniemy zobowiązani do tego żeby w ciągu sześciu miesięcy uzupełnić wszystkie  braki formalne a przede wszystkim przejść szkolenie na rodzinę zastępczą.

Rodzina zastępcza nie musi być właścicielem lokalu. Ważne  jest, aby zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe, posiadała środki umożliwiające utrzymanie wynajmowanego lokalu oraz zgodę właściciela lokalu dającą gwarancję stabilności sytuacji mieszkaniowej przyjętego dziecka

W przypadku rodzin zastępczych wiek jest mniej istotny niż przy adopcjach. Koordynatorzy starają się przydzielać dzieci tak, by w momencie, gdy będą one pełnoletnie, rodzice nie byli jeszcze w wieku emerytalnym.

Nie oznacza to jednak, że osoby po pięćdziesiątce nie mogą stać się rodziną zastępczą dla małych dzieci. Kandydatom 50+ proponujemy założenie pogotowia rodzinnego, w którym dzieci przebywają po odebraniu z rodziny biologicznej, zwykle nie dłużej niż cztery miesiące, choć w szczególnych przypadkach pobyt może wydłużyć się do czasu, gdy zostanie wyjaśniona sytuacja prawna dziecka. W tym czasie nasi pracownicy szukają dla dziecka rodziny adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Rodzice prowadzący pogotowie nie muszą obawiać się, że zabraknie im sił lub zdrowia, by w pełni wychować swoich podopiecznych. Oczywiście zdarza się, że tak bardzo polubią czy może nawet pokochają trafiające do nich dzieci, że decydują się przekształcić w rodzinę zastępczą długoterminową.

Osoby po pięćdziesiątce mogą również przyjąć do swojego domu dzieci nastoletnie.

Tak. Jeżeli dziecko nie ma własnego ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu renty rodzinnej, rodzic zastępczy powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby zostać rodziną zastępczą nie ma potrzeby posiadania wykształcenia pedagogicznego. Kandydaci powinni posiadać umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, które są weryfikowane podczas procesu kwalifikowania rodziny. Po ustanowieniu rodziny zastępczej opiekunowie mogą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Prawami, które przysługują rodzicom zastępczym są:

 • Kontakt z dzieckiem przed przyjęciem go do rodziny, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o  dziecku, które jest przyjmowane, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, szczególnych potrzebach,
 • Pomoc pieniężna dla rodziców zastępczych
 • Reprezentowanie dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in. alimentów, renty rodzinnej, odszkodowania, zasiłku pielęgnacyjnego
 • jeśli są tworzą rodzinę zawodową przysługuje im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funcji

Obowiązkiem każdej rodziny zastępczej jest:

 • Sprawowanie osobistej opieki i wychowania nad powierzonym jej dzieckiem
 • Zapewnienie dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju
 • Współpraca z odpowiednim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie danego powiatu
 • Umożliwienie powierzonemu im dziecku kontaktu z rodziną naturalną, o ile Sąd nie postanowi inaczej
 • Konsultowania wszelkich ważnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi 

Trzeba pamiętać, że dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej nadal powinny utrzymywać kontakt z rodzicami i rodziną naturalną ( chyba, że sąd postanowił inaczej).

Rodzicom biologicznymi i rodzinie przysługują następujące prawa:

 • Dostęp do informacji dotyczącej miejsca pobytu dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, o ile Sąd nie postanowi inaczej
 • Możliwość kontaktu z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej, o ile Sąd nie postanowi inaczej
 • Uczestniczenia w ważnych decyzjach dotyczących dziecka np: leczenia, edukacji, religii (o ile nie są całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej)