info@niezastapieni.org

Proces na rodzinę zastępczą

Poniżej szczegóły dotyczące procesu na rodzinę zastępczą

Zgodnie z zapisem z  Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba chcąca zostać rodziną zastępczą musi:

– nie być pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie mogła być  jej ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci,

– wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  na niej spoczywa,

– korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych, i nie być osobą karaną (będzie trzeba przedstawić zaświadczenie z sądu o niekaralności ),

– być osobą zdrową bez dolegliwości uniemożliwiających jej opiekę nad dziećmi ( w trakcie procesu będzie trzeba uzyskać zaświadczenie od  lekarza o stanie zdrowia),

 – mieszkać na stałe na terytorium Polski,

– posiadać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, tak aby dziecko posiadało przestrzeń dla siebie (zostaną one ocenione  podczas wizyty koordynatora w ich domu ) warto wspomnieć o tym, że nie musi posiadać własnego mieszkania, mieszkanie w, którym mieszka może być wynajmowane,

– Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową, muszą posiadać stałe źródło dochodów,

1. wniosek o objęcie procesem kwalifikowania (druk będzie dostępny na miejscu), 

2. oświadczenie i druki wymagane przez organizatora pieczy zastępczej,

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie oraz osoba stanu wolnego.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. Tak więc, decydując się na zostanie rodziną zastępczą niezawodową będąc “singlem” nie możesz zrezygnować z pracy.

 1. Udaj się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

  Złożenie pisemnego podania w lokalnym PCPR, MOPS, MOPR. Pierwszym etapem jest Skompletowanie zaświadczeń: od lekarza pierwszego kontaktu, z sądu o niekaralności, od pracodawcy o zarobkach

 2. Wizyta pracownika organizatora pieczy zastępczej w Twoim domu w celu ocenienia warunków mieszkaniowych.

  Kandydat, który spełnia wymogi formalne i dostarczył komplet dokumentów, pracownik odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych.

  Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

  Wizyta pracownika  zostanie zrealizowana w wyznaczonym i umówionym terminie.

 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

  Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

  Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga Wydanie opinii wymaga wizyty w PCPR lub MOPR, odbędzie się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami.

  Po pozytywnej opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej otrzyma on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

 4. Odbycie szkolenia na niezawodową rodzinę zastępczą + praktyki.

  Każdy kandydat na rodzinę zastępczą musi przejść szkolenie i odbyć praktyki.
  Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej w wyznaczonym miejscu przez organizatora pieczy zastępczej, lub w formie online.  O miejscu i trybie odbycia szkolenia decyduje organizator pieczy – czyli PCPR lub MOPR w którym prowadzisz proces na rodzinę zastępczą. 
  Nasz projekt przeprowadza takie szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj pod ten linkSzkolenie “Mentor”

 5. Kwalifikacja  na rodzinę zastępczą

  Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zwoływany jest zespół kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

  Wydane zaświadczenie zawiera informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.


  Kandydat na każdym z etapów decydujecie o jego kontynuowaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw do siebie kontakt!

W formularzu kontaktowym podaj:
imię, nazwisko, mail, telefon

  Jeśli wolisz bezpośredni kontakt

  zadzwoń lub

  napisz do nas

  telefon:

  zapraszamy również do kontaktu telefonicznego


  573 533 128

  mail :

  jeśli masz do nas pytanie zapraszamy do kontaktu:


  info@niezastapieni.org