info@niezastapieni.org

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Zabezpieczenie dziecka przez Policje w trakcie interwencji.

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

Art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka brzmi

Właśnie ten zapis konwencji praw dziecka powinien zawsze przyświecać nam wszystkim , kiedy dzieciom dziej się źle, lub ich życie lub zdrowie jest zagrożone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zabezpieczenia dziecka a co za tym idzie, zabranie go od z rodziny biologicznej może dojść w następujących sytuacjach:

 1. Przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego.
 2. Odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
 3. W sytuacjach kryzysowych podczas interwencji Policji

W tym artykule chcemy skupić się na ostatnim punkcie. W czasie codziennej służby policji może dochodzić do sytuacji zabezpieczenia dziecka podczas interwencji Policji w sytuacjach wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki. Do sytuacji takich możemy zaliczyć:

– kiedy dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym przemocy w rodzinie,

– kiedy dzieci, jako uczestnicy sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu w inny sposób (np. libacji alkoholowej, kłótni rodziców).

Najczęściej interwencja Policji ma miejsce w sytuacji, kiedy rodzice będąc w stanie upojenia alkoholowego nie są w stanie sprawować prawidłowej pieczy nad dzieckiem.

W sytuacji, kiedy dziecko musi zostać zabrane od rodziny biologicznej i umieszczone w bezpiecznym miejscu.  Na Policji ciąży obowiązek umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Interwencja w trybie art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, może być również podjęta przez Policję na podstawie informacji przekazanej przez kuratora sądowego. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy np. z uwagi na porę dnia nie mógł on skontaktować się z sędzią rodzinnym, aby ten po wysłuchaniu relacji kuratora mógł wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia, w tym o umieszczeniu dziecka w jednostce systemu pieczy zastępczej.
Policjant podejmujący interwencję na żądanie kuratora sądowego ma prawo oczekiwać, że kurator udzieli mu niezbędnej pomocy w zakresie chociażby wskazania placówki pieczy zastępczej, do której należy przewieźć dziecko.

Należy pamiętać, że podczas takich interwencji najważniejszy jest interes dziecka i zabezpieczenie jego dobra. Dlatego też we wspomnianych sytuacjach od osób biorących udział w interwencji oczekuje się, że będą starali się uspokoić dziecko, wytłumaczyć mu, co się stało zrozumiałym dla jego wieku i rozwoju językiem, upewnić je, że jest pod dobrą opieką i że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Należy również umożliwić dziecku zabranie z domu ulubionej maskotki. Bardzo ważne jest ustalenie aktualnego stanu zdrowia dziecka i tego, czy nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziecko, które zabierane jest z domu rodzinnego ( nawet, jeśli dzieje się w nim źle i jest krzywdzone) doznaje ogromnego stresu i jest zdezorientowane. Trafiając do rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia zostać zaopiekowanie. Otrzyma tam wsparcie i pomoc w pieszych godzinach i dniach po zabraniu go z domu.

To ważne, aby dzieci mogły trafić w bezpieczne miejsce, w którym będą mogły liczyć na wsparcie i pomoc stałych opiekunów.

 

 

Kategorie
Niezastąpiona wiedza Uncategorized

FAS – Fakty i Mity

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) – to jednostka obejmująca zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. Prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, nadpobudliwość.

FAKTY I MITY 

 1. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiety w ciąży. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju jej nienarodzonego dziecka.
 2. Nie u wszystkich dzieci wystąpią zaburzenia poalkoholowe, gdyż decydują o tym indywidualne uwarunkowania – np. genetyczne, modyfikujące przemiany metaboliczne alkoholu w organizmie, stan zdrowia kobiety w momencie wypicia alkoholu, waga ciała, dieta itp. Należy jednak pamiętać, że każda dawka alkoholu w ciąży jest potencjalnie szkodliwa dla dziecka.
 3. Łożysko nie stanowi bariery dla alkoholu. Po wypiciu alkoholu przez matkę stężenie alkoholu we krwi matki i dziecka jest takie same. O ile wątroba matki potrafi usunąć małe dawki alkoholu z organizmu, o tyle u dziecka te procesy dopiero się kształtują i nie funkcjonują jeszcze poprawnie. Dlatego też stężenie alkoholu we krwi dziecka utrzymuje się dłużej niż u matki.
 4. Już po ok. 40 minutach płód ma takie samo upojenie alkoholowe jak matka. Z organizmu nienarodzonego dziecka jest on wydalany wolniej niż z organizmu matki, ze względu na niewykształcone procesy detoksykacyjne u dziecka.
 5. Na każdym etapie ciąży kobieta powinna zachować abstynencję. Alkohol wypity przez kobietę będącą na początku ciąży, może doprowadzić do szczególnie ciężkich uszkodzeń układu nerwowego oraz narządów wewnętrznych dziecka.
 6. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, który mogłaby wypić kobieta w ciąży. Alkohol wypity w trzecim trymestrze ciąży może znacząco spowolnić rozwój dziecka lub spowodować przedwczesne skurcze porodowe.
 7. Uszkodzeń w wyniku FAS nie można wyleczyć lub w prosty sposób „naprawić”. Możemy jedynie operacyjnie usunąć lub zmniejszyć niektóre wady narządów. Mózgu uszkodzonego przez alkohol nie da się wyleczyć za pomocą interwencji chirurgicznej czy podania tabletek. Nadzieją jest usprawnianie działania mózgu dziecka oraz nauka funkcjonowania i radzenia sobie z problemami.
 8. Matka karmiąca piersią i pijąca alkohol przyczynia się do zwolnienia tempa rozwoju dziecka. Spożyty alkohol skutkuje u dzieci upojeniem alkoholowym oraz hipoglikemią, a te mogą spowodować u niego zaburzenia snu, łaknienia, uwagi, niesłabnące poczucie lęku i zagrożenia. 
 9. Tylko alkohol jako jedyna z pośród używek jest toksyczna, ma wpływ na zmiany genów u dzieci w łonie matki. Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje takie jak marihuana, heroina i kokaina. 
* wpis powstał na podstawie wiadomości ze strony #DzieciNieChcąFAS

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Czym dziecko żyje, tego się uczy

 

Środowisko i atmosfera, w jakiej dzieci dorastają i jak są traktowane, wpływa na ich zachowania   

 • ­ Jeśli dziecko żyło w atmosferze krytyki – nauczyło się potępiać,
 • ­ Jeśli dziecko doświadczyło wrogości – nauczyło się walczyć,
 • ­ Jeśli dziecko musiało znosić kpiny – nauczyło się nieśmiałości,
 • ­ Jeśli dziecko było zawstydzane – nauczyło się poczucia winy,

Gdy spojrzymy na to, jak dziecko mogło być traktowane w rodzinie biologicznej, lub wcześniej przez innych dorosłych, jego zachowanie zaczyna nam się objawiać jako reakcje na to co działo się w jego życiu wcześniej.
Zachowania agresywne w stosunku do innych, lub wycofanie się dziecka to odpowiedz na to jak było traktowane i jakie wzorce były mu wpajane.  

Rodzice zastępczy muszą na nowo pokazać prawidłowe wzorce zachowań. Dzięki temu, że dziecko doświadczy:

 • ­ tolerancji i akceptacji – nauczy się akceptować swoje niedoskonałości,
 • zachęty – zechce podejmować nowe wyzwania,
 • ­akceptacji i pochwały – nauczy się poczucia sprawiedliwości,
 • aprobaty – nauczy się lubić siebie,
 • ­akceptacji i przyjaźni – łatwiej będzie mu znaleźć przyjaciół i nie będzie bał się nawiązywać nowych znajomości,
 • ­poczucia bezpieczeństwa – nauczy się, że może ufać swoim opiekunom.

Rodzina zastępcza jest nie jednokrotnie przystanią w, której dziecko może poczuć się w pełni dzieckiem, bez potrzeby przyjmowania postaw obronnych.

tekst napisany na podstawie “Poradnik Zastępczego Rodzicielstwa” wydanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Dzieci w rodzinie zastępczej uczą się na nowo funkcjonować

 

Dzieci trafiające do rodzin zastępczych, często funkcjonują w zaburzonym schemacie działania rodziny. Na nowo uczą się tego jak powinno wyglądać współdziałanie z innymi członkami rodziny. 

Poznają: 

 • możliwość dzielenia się problemami i sukcesami
 • otwartość, szczerość we wzajemnej komunikacji
 • dążenie do zaspokajania potrzeb emocjonalnych, 
 • prawidłowe zachowania społeczne 
 • możliwość rozwoju samego siebie
 • sprawiedliwy podział obowiązków i jasny podział ról
 • prawidłową komunikację 
 • zrozumienie uczuć negatywnych poszczególnych osób i możliwość ich wyrażania w akceptowanej społecznie formie.

“Zdrowa rodzina” nie jest pozbawiona problemów, konfliktów czy stresów. Normą jest, że takie elementy w niej występują. Natomiast “zdrowa rodzina” potrafi wspólnie pokonać wszystkie problemy czy przeciwności na każdym etapie. 

Rodzina w swym rozwoju przechodzi przez szereg etapów, a każdy z nich wymaga zmiany struktury rodziny. Funkcją systemu rodzinnego jest przystosowanie się do zmiany warunków tak, aby zachować swą ciągłość, a równocześnie umożliwić rozwój każdego z jej członków.

 

Zdrowa rodzina to taka, która potrafi przystosować się do tych zmian, zmieniając swoją strukturę, pełnione role na jakiś czas. I tak np. w młodym małżeństwie, które funkcjonowało dotąd na zasadzie dużej bliskości, wyłączności, z momentem pojawienia się dziecka ulega zmianom relacja pomiędzy małżonkami na rzecz stworzenia na czas pierwszych miesięcy życia dziecka podsystemu matka-dziecko, bo jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb tego dziecka. Ale po tym okresie znowu powinny być odbudowane bliskie relacje między małżonkami.

 

Przechodzenie do kolejnego etapu i przeorganizowanie rodziny wiąże się z naturalnymi kryzysami (np. w wyżej wspomnianej sytuacji ojciec musi uporać się z poczuciem bycia odsuniętym, a matka tak zorganizować czas, aby znaleźć uwagę i czułość nie tylko dla dziecka ale i dla męża), z którymi każda rodzina musi się uporać, aby przejść do następnego etapu.
Jedne rodziny radzą sobie z tym same, inne natomiast potrzebują niewielkiego wsparcia z zewnątrz, aby wyzwolić naturalny potencjał rodziny. Ale są i takie, które zatrzymują się na pewnym etapie zbyt długo uniemożliwiając realizację indywidualnych potrzeb jej członków. Często dzieje się tak w rodzinach z dorastającymi dziećmi. Rodzice nieświadomie hamują rozwój samodzielności swych dzieci w obawie przed samotnością i byciem niepotrzebnym.

To jak dana rodzina przechodzi kryzys i czy rozwija się, czy zatrzymuje na pewnym etapie broniąc się przed zmianą, zależy w dużej mierze od reguł i przekazów rodzinnych.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Dziecko doświadczające straty – jak odpowiedzieć na jego potrzeby.

 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają zwykle za sobą wiele dotkliwych strat na różnych płaszczyznach. Doznana strata rozpoczyna bolesny proces przeżywania żalu. Jest on trudny, rozłożony w czasie, wieloetapowy, służy pogodzeniu się i odnalezieniu na nowo w rzeczywistości.

Kiedy dziecko przechodzi przez tę drogę można dostrzec znaki wskazujące na etap, którego doświadcza w tej chwili. Wiedza ta pozwala zaspokoić specyficzne dla każdego z etapów potrzeby dziecka i udzielić mu odpowiedniej pomocy.

Etapy, przez które przechodzą dzieci i jak im pomów w ich przejściu:

 1. Etap szoku i wypierania: Dzieci mogą zaprzeczać, że w ich rodzinie działo się cokolwiek złego, mogą mieć trudności z wyrażaniem emocji, nieadekwatnie zachowywać, sprawiać wrażenie obojętnych; mogą też starać się zachowywać idealnie, aby pokazać, że są grzeczne i nie zasługują na karę tzn. mogą wrócić już do domu.

– jak pomóc dziecku na tym etapie:

 • Czuwać nad dzieckiem, aby w napadach złości nie zrobiło sobie nic złego
 • Zadbać o jego potrzeby
 • Uznać, że nawet, jeśli tego nie widać, dziecko doznaje gwałtownych uczuć ( pomóc nazwać mu te uczucia)
 • Być dla dziecka i odpowiadać na jego potrzeby
 1. Etap niedowierzania i targowania się: Dzieci mogą obwiniać siebie za to, co się stało, obiecywać poprawę, aby odwrócić wydarzenia. Czasem zachowują się bardzo źle, aby zostać odesłanym do domu. Starsze często, uznając winę rodziców gotowe są wszystko wybaczyć. Zwykle jednak, jako przyczynę swojej sytuacji skłonne są uznać pracowników socjalnych lub rodziców zastępczych.

– jak pomóc dziecku na tym etapie:

 • Zapewnić okazje do rozmawiania o rodzinie i wyrażania emocji
 • Pomóc uwolnić się od poczucia winy
 • Informować o przyczynie odseparowania go od rodziny
 • Nie oceniać rodziców i nie mówić o nich źle
 • Zapewniać dziecko o tym, że jest bezpieczne
 1. Etap złości: Dziecko zaczyna uświadamiać sobie fakt i pojawia się naturalna reakcja sprzeciwu. Jej adresatem zwykle są rodzice zastępczy. Przybiera np. formę krzyków i wyzwisk, obrażania innych, oskarżeń.

– jak pomóc dziecku na tym etapie:

 • Pozwalać dziecku czuć złość, pomagać mu ją wyrazić, w sposób, który nikomu nie szkodzi
 • Pomagać, na co dzień radzić sobie z negatywnymi uczuciami, pokazać techniki jak może panować nad emocjami
 • W razie potrzeby zapewnić pomoc psychologa
 • Wzmacniać relacje dziecka z krewnymi, pomóc zrozumieć przyczyny kryzysu w rodzinie
 1. Etap smutku: Jest to złość skierowana do wewnątrz. Może mieszać się z agresją. Najczęściej przybiera postać lęku, wycofania i bierności, zaburzeń łaknienia, snu, apatii, szukania samotności. Dzieci często tylko powierzchownie okazują zainteresowanie, współczucie, przywiązanie, mają spłyconą emocjonalność.

– jak pomóc dziecku na tym etapie:

 • Zapewniać, że jest ważne, wartościowe, warte miłości
 • Pozwalać mu na czas tylko dla siebie, ale też zachęcać do angażowania się w życie rodzinne
 • Doceniać drobne rzeczy, które dziecko robi, i jego małe osiągnięcia
 • Pozwalać odczuwać smutek, potwierdzać uczucia i zapewniać, że z czasem będzie lepiej
 • Być dostępnym, ale nie zmuszać do rozmów
 • Jeśli dziecko tego chce – przytulać
 • Jeśli jest taka potrzeba – współpracować z psychologami i terapeutami
 1. Etap planowania, realizacji planu i opanowywania poczucia straty: Dzieci zaczynają pozbywać się myśli „jestem niedobry”. Zaczynają łatwiej wyrażać emocje, i te pozytywne, i te negatywne. Zaczynają przejawiać inicjatywę, są bardziej otwarte, wierzą w przyszłość i w związku z tym zaczynają widzieć sens w rzeczach, których się podejmują. Uczą się radzić sobie z uczuciami, wyrażać je w odpowiedni sposób.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Rodzina dysfunkcyjna wpływ na rozwój dziecka

Rodzina jest jak system połączonych naczyń, niewłaściwe  funkcjonowanie jednego z członków powoduje zachwianie całym systemem – w tym przypadku całą rodziną, najbardziej odczuwa to dziecko, jako najsłabsze jego ogniwo.

 • Dysfunkcja z powodu, których dzieci trafiają do pieczy zastępczej są:
 • Przemoc fizyczna lub psychiczna, wykorzystywane seksualne
 • Uzależnienie od środków odurzających
 • Porzucenie dzieci

Dziecko, które wychowuje się rodzinie z różnego rodzaju dysfunkcjami doświadcza:

 • Ciągłego stresu i napięcia
 • Oddzielenia od rówieśników – boi się, że ktoś może się dowiedzieć, co dzieje się w jego domu, zaprzecza, że coś dzieje się w jego domu,
 • Zamiany ról: starsze dziecko czuje odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo,
 • Trudnych dla niego emocji: wstydu, bezradności, niepewności, lęku, strachu, poczucia winy, żalu, tłumionej złości i wściekłości.

Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej stara się przystosować do warunków, w których żyje. Niestety naturalną reakcją dziecka na inwazyjne zachowania rodziców są trudne emocje, które rodzą się w nim m.in.: bunt, złość, lęk, żal czy smutek. Sposobem na przetrwanie staje się przystosowanie do sytuacji.

Wzory zachowań, które zaczyna realizować dziecko, są pewnego rodzaju sposobem przetrwania. Jest gotowe do poświęcania siebie, rezygnacji z własnych potrzeb, planów, pragnień, marzeń.
Poczucie własnej wartości u takiego dziecka jest bardzo niskie, nie wierzy ono w swoje możliwości. Wpływ na to ma przekaz, który dziecko mogło otrzymać od swoich opiekunów, że jest „nie takie jak trzeba”, ‘nie jest wystarczająco udane”, „nigdy nie robi czegoś jak należy”, „zawsze są z nim kłopoty”, „powinno się bardziej starać”, „jak zwykle nie robi tego, co do niego należy”, itp.

Wszystkie wymienione czynnik i reakcje dziecka mają wpływ na to jak w przyszłości będzie ono funkcjonować w społeczeństwie.

Czy powieli zachowania opiekunów ?

Czy uda mu się wyrwać z „zamkniętego kręgu”?

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Z jakimi trudnościami wiąże się rodzicielstwo zastępcze?

Najtrudniej jest, kiedy stawiamy sobie nieadekwatne cele i zapominamy, po co tak naprawdę jesteśmy.

Rodzic zastępczy mierzy się z różnymi trudnościami. To, co rzeczywiście sprawia trudność, to uświadomienie sobie własnych ograniczeń.
Najtrudniejsze jest to, kiedy okazuje się, że:
– jesteśmy tylko ludźmi,
– brakuje nam cierpliwości,
– nie zawsze potrafimy zareagować adekwatnie do sytuacji,
– nie zawsze potrafimy się koncentrować na tym, co naprawdę ważne i  skupiamy się na potyczkach,
Skupiamy się na swoich ograniczeniach, zamiast na osiągnięciu celu, którym jest dziecko, które: będzie wierzyło w siebie, będzie pewnie sięgało po swoje wymarzone cele,będzie szczęśliwe.

Dowiedz się więcej o wyzwaniach w rodzicielstwie zastępczym od naszych ekspertów – Edyty i Jarosława Wojtasińskich – rodziców zastępczych od 1997 roku,

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Rodzicielstwo zastępcze – a jeśli nie dam rady?

Rodzice zastępczy mierzą się wieloma wyzwaniami jednocześnie. Wiele problemów, zdarzeń które w rodzinach mają miejsce w przeciągu rok, w rodzinie zastępczej dzieje się w ciągu tygodnia czy miesiąca. Praca ze zranionym dzieckiem to nie to samo, co z dzieckiem, które wychowywało się w rodzinie w której mogło liczyć na miłość i wsparcie . Każda osoba będąca rodziną zastępczą powinna być odpowiednio zaopiekowania i wspierana przez organizatora pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, lekarzy, rodzinę czy przyjaciół.

Rodzice zastępczy to ludzie wielu zawodów, na których spoczywa odpowiedzialność za dzieci które przyjęli. Zdarza się, że dochodzą do ściany, osiągają „punkt krytyczny”, który może dotyczyć ich zdrowia czy obciążenia emocjonalnego.
O takiej sytuacji mówi Edyta Wojtasińska – mam zastępcza, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Zapraszamy do obejrzenia jej wypowiedzi.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Przejście dzieci z rodziny zastępczej do adopcyjnej.

Temat przejścia dzieci między rodzinami zastępczymi a adopcyjnymi jest trudnym tematem, z którym zdarza się zmierzyć rodzicom zastępczym i dzieciom będącym w ich rodzinach. Edyta i Jarosław Wojtasińscy, którzy tworzą rodzinę zastępczą od 27 lat i którym zdarzyło się, że dzieci trafiające do nich zostały później skierowane do rodziny adopcyjnej podzielili się swoimi doświadczeniami.

“ Doświadczyliśmy tego, że odchodziły od nas dzieci do adopcji, było to trudne zarówno dla nas, jaki i dla dzieci, które były w naszej rodzinie, ponieważ pokochaliśmy je jak nasze własne. 

Tworząc rodzinę zastępczą i odpowiadając na potrzeby dzieci, które nie mogą wychowywać się we własnych rodzinach, nie mogą być ze swoimi rodzicami. Zrozumieliśmy, że niektórym z nich jesteśmy potrzebni na pewnym etapie ich życia. Przez pobyt w naszej rodzinie w tych dzieciach zadzieje się coś takiego , co będzie kapitałem na przyszłość, ponieważ te dzieci potrzebują nas tu i teraz. Zgodziliśmy się na to, że ziarno, które zasialiśmy w nich, że nie będziemy widzieć owoców tego, co zasialiśmy. Wiedzieliśmy, że naszym obowiązkiem jest przyjąć je, uleczyć zranienie, pomóc uporać się z tym wszystkim, co je obciąża. Obdarzyć je miłością, akceptacją, zrozumieniem na czas kiedy są w naszej rodzinie.

Z mojej perspektywy dowodem naszej miłości do tych dzieci, które przyszły i później odeszły do adopcji, było właśnie to, że w pewnym momencie podjęliśmy  decyzję, że “ tak niech idą „, niech znajdą miejsce w rodzinie, która je pokochała. Zostaliśmy z mężem poproszeni na rodziców chrzestnych, mieliśmy niesamowity przywilej patrzenia jak ta nowa rodzina funkcjonuje, jaką radością są dzieci, które do nich trafiły. Chłopcy byli również nasza radością, ale byli oni w takiej grupie wiekowej, że szybko mogli znaleźć rodziną, która będzie mogła ich adoptować. “

Przejścia pomiędzy rodzinami są trudne, ale obecnie wiemy jak pomóc dzieciom i jak je wesprzeć w tym procesie, jak im towarzyszyć w tym niełatwym procesie.

Wiele jest rodzin zastępczych, które są właśnie takim „ przystankiem” w niełatwej drodze dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych a później do adopcji. Rodziny te odkryły w sobie pewnego rodzaju powołanie. Zrozumiały, że są dla dzieci,  po to, aby przygotować ich i pomóc wejść w nowe życie, z nową rodziną.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Rodzina Zastępcza – rola jaką pełni w prawidłowym rozwoju dziecka.

     Kształtowanie młodego człowieka najlepiej odbywa się w rodzinie. Prawidłowy rozwój pod względem psychicznym i społecznym jest
uwarunkowany środowiskiem w jakim wychowuje się dziecko. Tworzą je rodzice i inni członkowie rodziny. Prawidłowo funkcjonująca rodzina w przeciwieństwie do dysfunkcjonalnej jest gwarantem pomyślnego
rozwoju i wychowania dziecka do życia w społeczeństwie.

    Zadaniem rodziców i opiekunów jest wyposażenie go w potrzebne cechy, pozwalające na efektywne realizowanie oczekiwań społeczności, w której żyje, wynikających z zajmowanych przez nie pozycji i spełnianych w przyszłości ról społecznych.  Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko nawiązuje więzi, otrzymuje miłość, poczucie akceptacji
i bezpieczeństwa.

   Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej wymaga od osób podejmujących się tej roli nie tylko wiedzy i empatii, ale także akceptacji zachowań dziecka i umiejętności pracy z nim nad traumami, których wcześniej doświadczyło.
Wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej przebiega podobnie jak
w rodzinie naturalnej, z tym, że wymaga wzbogacenia o te zadania, które zostały zaniedbane przez rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny jest związane ze stworzeniem mu warunków do uczenia się, kształtowania jego osobowości, nabierania przekonań
o świecie, jego wartościach i zasadach życia oraz formowania jego tożsamości i wzorców zachowań.

    W rodzinie traktowanej jako miejsce, które wpływa na rozwój
i dobre funkcjonowanie dziecka, konieczne jest traktowanie go w sposób sprzyjający  budowaniu poczucia godności i wartości osobistej. Respektowanie tego jest bardzo ważne w procesie wychowawczym, ponieważ buduje poczucie własnej wartości w dziecku.
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie więź rodzinna opiera się na
miłości, zaufaniu, wzajemnej życzliwości, przyjaźni, pozytywnej
komunikacji oraz atmosferze umożliwiającej samorealizację. Nawiązywanie więzi buduje się na akceptowaniu dziecka bez względu na jego zachowanie.

    Na rodzicach zastępczych spoczywa zadanie wprowadzenia tych zasad i zachowań, których dzieci nie otrzymały w swoich biologicznych
rodzinach. Powinni oni  kształtować u dziecka odpowiedzialność,
umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz ustalać
i egzekwować formę i zasady wzajemnego szacunku do siebie. A także
wyznaczać obowiązki domowe, w których dziecko będzie uczestniczyć oraz rzeczy, za które będzie odpowiedzialne.
    W pełnieniu funkcji wychowawczej coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie dzieciom, w zależności od potrzeb, możliwości uczestniczenia w zajęciach o charakterze terapeutycznym
i resocjalizacyjnym. W procesie wyrównywania u dzieci różnego rodzaju niedoskonałości ważny jest także sposób, w jaki się on odbywa oraz wyczulenie i umiejętność reagowania rodzica zastępczego na indywidualne potrzeby dziecka.
Najlepszymi metodami pracy z dziećmi są: rozmowa i wspólne spędzanie czasu, pomoc w nauce i codziennych czynnościach, chwalenie dzieci za ich osiągnięcia, indywidualne podejście w pracy
z dzieckiem oraz zajęcia dodatkowe, w których dzieci mogą się rozwijać.

    Podsumowując, nawet, jeśli rodzina zastępcza nie zastąpi dziecku
w pełni utraconej rodziny naturalnej i nie uchroni go przed poczuciem krzywdy z powodu odtrącenia przez własnych rodziców, to należy przypuszczać, że pozytywne skutki wychowawcze przeważą  nad negatywnymi.
Dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej wzrasta w środowisku bliższym życiu rodzinnemu i społecznemu, niż to ma miejsce w domu dziecka.