info@niezastapieni.org

Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

POMOC INSTYTUCJONALNA dla rodzin zastępczych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM

 1.świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Rodzina zastępcze spokrewnione ( co miesiąc )

 – 785 z Rodziny zastępcze niespokrewnione
– 1189 zł Rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

 a) uczy się i nie osiągnęło 25. roku życia lub
 b) uczy się i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


 2. dodatek na pokrycie zwiększonych
kosztów utrzymania dziecka. – 239 zł
( co miesiąc )

3. Dodatek wychowawczy – 500+. miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc ).

FAKULTATYWNA POMOC NA ZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECKA:

1. dofinansowanie do wypoczynku dziecka- w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie; w danym roku kwoty: nie więcej niż 500 – 600 zł w ciągu roku (wysokość różna w różnych powiatach)

 2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: Pomoc jednorazowa w wysokości od 1000 do 1500 zł – różna wysokość pomocy 

 

 

Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

Szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą

Każdy kandydat na niezawodowego rodzica zastępczego musi odbyć szkolenie składające się z części teoretycznej ( 54 godzin ) oraz części praktycznej ( 10 godzin).

Projekt “Niezastąpieni” organizuje szkolenie we współpracy z Koalicją na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Szkolenie jest autorskim szkoleniem “Mentor” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby będące rodzicami zastępczymi.
Zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, oraz dodane elementy pracy z dziećmi po traumie.

Odbywa się ono w formie online.
Część teoretyczna trwa trzy weekendy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

1. wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prawa dziecka.

2. podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym, o wpływie środowiska, oraz wiedza o umiejętności rozpoznawania sytuacji dziecka.

3. podstawy wiedzy o rozwoju – rozwój zaburzony.

4. zagadnienia dotyczące traumy i ocena sytuacji dziecka.

5. potrzeby edukacyjne dziecka,

6. więzi – przygotowanie do przyjęcia dzieci, organizacja codzienności rodziny zastępczej: pożegnania, przejścia, urlopy.

7. temat wypalenia zawodowego, mentoring, samorozwój.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny naszym szkoleniem – zgodę na odbycie go u nas musi wydać twój koordynator prowadzący proces na rodziną zastępczą.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Zabezpieczenie dziecka przez Policje w trakcie interwencji.

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

Art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka brzmi

Właśnie ten zapis konwencji praw dziecka powinien zawsze przyświecać nam wszystkim , kiedy dzieciom dziej się źle, lub ich życie lub zdrowie jest zagrożone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zabezpieczenia dziecka a co za tym idzie, zabranie go od z rodziny biologicznej może dojść w następujących sytuacjach:

  1. Przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego.
  2. Odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
  3. W sytuacjach kryzysowych podczas interwencji Policji

W tym artykule chcemy skupić się na ostatnim punkcie. W czasie codziennej służby policji może dochodzić do sytuacji zabezpieczenia dziecka podczas interwencji Policji w sytuacjach wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki. Do sytuacji takich możemy zaliczyć:

– kiedy dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym przemocy w rodzinie,

– kiedy dzieci, jako uczestnicy sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu w inny sposób (np. libacji alkoholowej, kłótni rodziców).

Najczęściej interwencja Policji ma miejsce w sytuacji, kiedy rodzice będąc w stanie upojenia alkoholowego nie są w stanie sprawować prawidłowej pieczy nad dzieckiem.

W sytuacji, kiedy dziecko musi zostać zabrane od rodziny biologicznej i umieszczone w bezpiecznym miejscu.  Na Policji ciąży obowiązek umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Interwencja w trybie art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, może być również podjęta przez Policję na podstawie informacji przekazanej przez kuratora sądowego. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy np. z uwagi na porę dnia nie mógł on skontaktować się z sędzią rodzinnym, aby ten po wysłuchaniu relacji kuratora mógł wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia, w tym o umieszczeniu dziecka w jednostce systemu pieczy zastępczej.
Policjant podejmujący interwencję na żądanie kuratora sądowego ma prawo oczekiwać, że kurator udzieli mu niezbędnej pomocy w zakresie chociażby wskazania placówki pieczy zastępczej, do której należy przewieźć dziecko.

Należy pamiętać, że podczas takich interwencji najważniejszy jest interes dziecka i zabezpieczenie jego dobra. Dlatego też we wspomnianych sytuacjach od osób biorących udział w interwencji oczekuje się, że będą starali się uspokoić dziecko, wytłumaczyć mu, co się stało zrozumiałym dla jego wieku i rozwoju językiem, upewnić je, że jest pod dobrą opieką i że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Należy również umożliwić dziecku zabranie z domu ulubionej maskotki. Bardzo ważne jest ustalenie aktualnego stanu zdrowia dziecka i tego, czy nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziecko, które zabierane jest z domu rodzinnego ( nawet, jeśli dzieje się w nim źle i jest krzywdzone) doznaje ogromnego stresu i jest zdezorientowane. Trafiając do rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia zostać zaopiekowanie. Otrzyma tam wsparcie i pomoc w pieszych godzinach i dniach po zabraniu go z domu.

To ważne, aby dzieci mogły trafić w bezpieczne miejsce, w którym będą mogły liczyć na wsparcie i pomoc stałych opiekunów.